Sunday, May 9, 2010

என் நினைவில்...

நெஞ்சில் சோகங்கள் இருந்தாலும்...
கண்ணில் கனவுகள் இருந்தாலும் ...
வாழ்வில் வருத்தங்கள் இருந்தாலும் ...
என்றும் என் நினைவில்
நீ இருப்பாய்!

0 comments: